NGUYÊN TẮC QUY ĐỔI ĐIỀM

(Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ cảng và Logistics)

Mức Khách hàng đạt điểm
(Tích luỹ từ 01/04/2019)
Tiền thưởng
(1 điểm tương đương - VNĐ)
Mức 1 Từ 1 – 2.000 đầu tiên 10.000
Mức 2 Từ 2.001 – 6.000 15.000
Mức 3 Từ 6.001 – 10.000 20.000
Mức 4 Từ 10.001 trở lên 30.000